DirectAdmin: Lỗi Assigning an owned IP

DirectAdmin: Lỗi Assigning an owned IP

DIM GROUP 16:22 - 29/09/2017 Xử lý sự cố thường gặp Comments

Khi cài đặt SSL trong DirectAdmin và nhận được thông báo sau:

     
         You can only add a certificate if you own the ip you are using
       
          Info for Admins: Assigning an owned IP

 

Để cài đặt SSL trên DirectAdmin, bạn cần sử dụng 1 IP riêng cho tài khoản cần cài đặt SSL hoặc kích hoạt SNI trong DirectAdmin, nếu bạn chưa kích hoạt SNI, DirectAdmin sẽ báo lỗi như trên.

 

Thực hiện như sau:

 

  1. Đăng nhập vào DirectAdmin bằng SSH
  2. Mở tập tin sau /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
  3. Thêm đoạn mã sau vào cuối tập tin: enable_ssl_sni=1
  4. Lưu lại và khởi động lại DirectAdmin
Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM