Cấu hình & sử dụng tên miền

  • Hướng dẫn cấu hình tên miền từ FPT về host của DIM

    Sau khi đăng nhập, trong giao diện quản lý DNS, quý khách tiến hành thêm mới các bản ghi như hình 1 là các record cơ bản khi sử dụng hosting tại DIM:

  • Hướng dẫn cấu hình tên miền từ Mắt Bão về hosting của DIM

    Hướng dẫn cấu hình tên miền cụ thể và chi tiết

  • DNS là gì ?

    DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain Name System, là Hệ thống phân giải tên được phát minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Hệ thống tên miền (DNS) là một hệ thống đặt tên theo thứ tự cho máy vi tính, dịch vụ, hoặc bất kỳ nguồn lực tham gia vào Internet.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM