Hướng dẫn khai báo thông tin CSR bằng tiếng Việt.

Hướng dẫn khai báo thông tin CSR bằng tiếng Việt.

DIM GROUP 15:57 - 29/09/2017 Hướng dẫn - thủ thuật Comments

Trong 1 số trường hợp, quý khách cần khai báo thông tin tên công ty, thành phố và quận, huyện bằng tên tiếng Việt, phục vụ cho mục đích đăng kí dịch vụ SSL bình thường hoặc SSL EV cho doanh nghiệp.

 

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện điều này.

 

Bước 1: SSH vào Server Linux, tiến hành sinh Private Key cho domain.

 

#cd/root

 

#openssl genrsa -out dim.key 2048

 

Bước 2: Sinh CSR tiếng Việt từ key mới sinh ra.

 

Lưu ý: nhập tiếng Việt ra ngoài file notepad hoặc world, rồi copy vào các thông tin CSR.

 

[root@mail ~]# openssl req -new -utf8 -key dim.key -out dim.csr

-----

 

Country Name (2 letter code) [XX]:VN

 

State or Province Name (full name) []:VN

 

Locality Name (eg, city) [Default City]:BAC NINH

 

Organization Name (eg, company) [Default Company Lt Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn công nghệ và truyền thông dim group

 

Organizational Unit Name (eg, section) []:Phòng Kỹ Thuật

 

Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:dim.net

 

Email Address []:admin@dim.vn

 

Sau khi hoàn tất, #cat demopa.csr và kiểm tra lại với https://www.sslshopper.com/csr-decoder.html xem đã chính xác chưa. Nếu đã chính xác, dùng nội dung CSR này gửi đến cho DIM để được đăng kí SSL theo thông tin này.

 

Nếu có khó khăn trong thao tác, quý khách vui lòng gửi yêu cầu về dim.vn để được hỗ trợ.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM