Thay đổi chủ thể

  • Tôi được phép đổi tên chủ thể tên miền của mình trong trường hợp nào?

    Theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, các trường hợp được phép thay đổi tên chủ thể tên miền bao gồm

  • Thủ tục đổi chủ thể domain .vn ( to chuc hay ca nhan doi ten )

    Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền theo mẫu quy định( Mẫu Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền). Chủ thể nêu rõ thông tin về tên chủ thể cần thay đổi và các cam kết chịu tránh nhiệm về các thông tin cung cấp. Trong đơn phải có chữ ký, ghi rõ họ tên nếu chủ thể là cá nhân; con dấu của đơn vị, họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp Luật của đơn vị nếu chủ thể là tổ chức.

  • Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

    Thủ tục đổi tên chủ thể tên miền thực hiện như thế nào?... Quá trình đổi tên chủ thể sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động tên miền của bạn... Việc đổi tên chủ thể tên miền theo quy định là miễn phí.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM