Hướng dẫn sử dụng

  • Cấu hình DKIM, SPF để tăng độ tin cậy khi gửi mail

    Basic implementation of DKIM. This does not set your exim.conf for you (to do that, see below). This only set's up the keys and adds them to the dns (which is the hard part anyway)

  • Cấu hình catch-all email trên Mail Server Cpanel

    Catch-all là tính năng dùng để nhận toàn bộ thư gửi đến domain của bạn mà địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại. Ví dụ: Bạn có một domain là domain.com và email là myname@domain.com nhưng người gửi mail lại đánh nhầm địa chỉ là miname@domain.com.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM