Cấu hình catch-all email trên Mail Server Cpanel

Cấu hình catch-all email trên Mail Server Cpanel

DIM GROUP 08:30 - 30/09/2017 Hướng dẫn sử dụng Comments

1. Catch-all là tính năng dùng để nhận toàn bộ thư gửi đến domain của bạn mà địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại. Ví dụ: Bạn có một domain là domain.com và  email là myname@domain.com nhưng người gửi mail lại đánh nhầm địa chỉ là miname@domain.com. 

2. Mục đích:

Việc cấu hình catch-all email giúp bạn có thể nhận được email này ở một địa chỉ email mà tùy bạn cấu hình, chẳng hạn như catchall@domain.com 

3. Các bước thực hiện
Để cấu hình catch-all email bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:
Login vào tài khoản cPanel của dịch vụ mail server,  Chọn Default Address
10
Tiếp theo bạn cần chọn domain cần cấu hình, Ở mục Forward to email address bạn điền email mà bạn muốn nhận thư vào. Sau đó chọn Change để lưu thiết lập.
11
 
 

 

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM