Hướng dẫn cài đặt email server cho máy iPhone ( iOs 10)

Hướng dẫn cài đặt email server cho máy iPhone ( iOs 10)

DIM GROUP 15:09 - 10/10/2018 Hướng dẫn sử dụng Comments

Bước 1 - vào  Settings > Mail

 

Mở Settings trên điện thoại iphone của bạn và chọn Mail.

Open settings and tap Mail

Bước 2 - chọn Accounts

 

chọn Accounts.

Tap Accounts at the top of the screen

Bước 3 - chọn Add account

 

chọn Add account.

Click Add account

Bước 4 - chọn Other

 

Chọn Other để chọn loại tài khoản khác

Tap Other

Bước 5 - chọn Add Mail Account

 

chọn Add Mail Account.

Click Add Mail account

Bước 6 - Nhập chi tiết tài khoản của bạn.

 

Nhập chi tiết tài khoản cho email bạn muốn thêm:

 • Name: tên này sẽ hiển thi với tư cách là tên người gửi.
 • Email: địa chỉ bạn muốn thêm.
 • Password: bạn sử dụng nó để đăng nhập vào Webmail.
 • Description: tên cho tài khoản trên thiết bị của bạn.

nhấn Next để tiếp tục.

Enter your name, email and password

Bước 7 - Chọn IMAP

 

chọn IMAP

Select IMAP

Bước 8 - Nhập cài đặt máy chủ của bạn

 

Nhập các cài đặt sau:

Máy chủ thư đến:

 • Host name: imap.one.com
 • User name: tài khoản email của bạn
 • Password: mật khẩu bạn sử dụng cho Webmail

Máy chủ thư đi:

 • Host name: send.one.com
 • User name: tài khoản email của bạn
 • Password: mật khẩu bạn sử dụng cho Webmail

nhấn Next để tiếp tục.

Enter settings for the incoming and outgoing server

Bước 9 - Lưu tài khoản

 

Tắt đồng bộ hóa Ghi chú(notes) nếu mục này được bật. Nhấn vào save.

Tap Save to save the account

Bước 10 - Nhấn vào tài khoản bạn đã thêm

 

Nhấn vào tài khoản bạn vừa thêm. Bạn có thể nhận ra nó bằng mô tả.

Click the account that you just added

bước 11 - Nhấn lại vào tài khoản của bạn

 

Nhấn lại vào tài khoản của bạn để mở cài đặt.

Click account again to open settings

Bước 12 - chọn Advanced

 

chọn Advanced,ở cuối màn hình của bạn.

Click Advanced at the bottom of your screen

Bước 13 - Kiểm tra hộp thư

 

Kiểm tra xem Hộp thư có được đặt chính xác hay không. Các cài đặt này xác định nơi lưu email của bạn.

Bạn cần chọn các thư mục sau trên máy chủ:

 • Drafts mailbox: Drafts
 • Sent mailbox: Sent
 • Deleted mailbox: Trash
 • Archive mailbox: Archive

Nếu không có thư mục nào, hoặc một thư mục khác được chọn, hãy nhấn vào hộp thư và chọn thư mục chính xác trên máy chủ. Tên của thư mục bằng tiếng Anh.

Lưu ý: Nếu thư mục không được liệt kê, hãy đăng nhập vào Webmail và đặt một email vào thư mục không có sẵn. Sau đó thử lại.

Make sure the correct folders are selected

Bước 14 - Nhập IMAP Path Prefix

 

Cuộn xuống cuối màn hình và nhập INBOX làm IMAP path prefix,, tất cả ở capitals.

Type in INBOX as IMAP path prefix

Bước 15 - Done!

 

Tài khoản của bạn hiện đã được thiết lập chính xác.

All done! your emails will now be synced

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM