Hướng dẫn cấu hình sử dụng email trên PC

Hướng dẫn cấu hình sử dụng email trên PC

DIM GROUP 15:14 - 10/10/2018 Hướng dẫn sử dụng Comments

 3

 

(1) : Nhập thông tin tài khoản

                + Your name : tên hiển thị Email

                + Email address: tài khoản Email

                + Password : mật khẩu Email

(2) : Nhấn Tiếp tục

1

(3) : Hiển thị thông tin máy chủ khớp với thông tin cung cấp

(4) : Nhấn Hoàn thành, để nạp cấu hình.

 

  • Trường hợp phần mềm không nhận được cấu hình hoặc nhận cấu hình rất lâu, ta có thể cấu hình bằng tay bằng cách nhấn vào “Manual config”. Cấu hình theo thông tin DIM cung cấp.

1

  • Như vậy bạn đã cấu hình được email trên phần mềm gửi email

Cấu hình Chữ ký

 1

 

1

Lưu lại. !

Gửi email mới

3

 

1

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM