Hướng dẫn cách thêm ảnh Banner

Hướng dẫn cách thêm ảnh Banner

hieulc 15:59 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

Bước 1:  Truy cập website quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý Banner

 

banner

 

Bước 2: Tại trang hiển thị Danh sách banner, click nút "Thêm mới"

 

banner_m

 

Bước 3: Tại trang Thêm mới banner

- Điền Tên banner, Úp ảnh, Link liên kết  và trạng thái Tắt/Bật

 

 Banner_ađ

 

- Click vào nút "Thêm mới"  để hoàn thành việc tạo banner ảnh

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM