Hướng dẫn tạo sản phẩm mới

Hướng dẫn tạo sản phẩm mới

DIM GROUP 14:50 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

Bước 1: Truy câp vào quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý Sản phẩm

 

pro

 

Bước 2: Tại trang Danh sách sản phẩm, click vào nút Thêm mới

 

pro_moi 

 

Bước 3:  Thiết lập thông tin chung cho sản phẩm

 

+,  Điền Tên sản phẩm Chọn danh mục cho sản phẩm.

          pro_add

         

 +, Kích nút Thêm Mới để chuyển sang phần thêm Image,  Nội dung và phần Tối ưu SEO cho sản phẩm.

  • Thêm 5 ảnh sản phẩm, trạng thái Tắt/Bật và các thông khác

pro_add2

 

  • Thêm nội dung sản phẩm

pro_cont

 

  • Thêm nội dung SEO

pro_Seo

 

Bước 4: Click nút Chỉnh Sửa để thêm sản phẩm mới

 

 

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM