Hướng dẫn thêm mới quản trị viên

Hướng dẫn thêm mới quản trị viên

DIM GROUP 16:08 - 30/09/2017 Quản trị web Comments

Bước 1: Truy câp vào quản trị, click vào Cấu hình và chọn Quản trị viên

 

admin

 

Bước 2: Tại trang Cấu hình > Quản trị viên, click vào nút Thêm mới

 

ad_ad 

 

Bước 3:  Thiết lập thông tin quản trị viên

 

+,  Nhập Tài khoản, Email Mật khẩu.

         

      ad  

 

Bước 4: Click nút Tạo mới để thêm quản trị viên

 

 

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM